نمایشگر یک مطلب

علی وحیدی شکیب

    رئیس اداره امور کنسولی دانشگاه­ های استان همدان

 

081-31401028

oisca@basu.ac.ir

 سودابه پناهی

معاون اداره امور کنسولی دانشگاه­ های استان همدان

 

081-31401027

oisca@basu.ac.ir

رسول ابراهیمی

کارشناس امور کنسولی دانشگاه­ های استان همدان

081-31401029

oisca@basu.ac.ir