کارکنان اداره همکاری‌های علمی و بین‌المللی

 

دکتر میثم نوری

معاون مدیر اداره همکاری‌ های علمی بین ‌المللی

تلفن: 31401013-081

پست الکترونیک: m.nouri@basu.ac.ir

 عقیل‌ محمودی‌ پور

رئیس اداره امور دانشجویان بین المللی

تلفن: 31401018-081

پست الکترونیک: ico@basu.ac.ir

علی وحیدی شکیب

رئیس اداره امور کنسولی دانشجویان بین المللی

تلفن: 31401028-081

پست الکترونیک: oisca@basu.ac.ir

سودابه پناهی

معاون اداره امور کنسولی دانشجویان بین­ المللی

تلفن: 31401027-081

 پست الکترونیک:  oisca@basu.ac.ir        

نبی­ اله سپهری

کارشناس مسئول همکاری­های علمی بین ­المللی

تلفن: 31407330-081

ایمیل: ico@basu.ac.ir

ریحانه زندی

کارشناس همکاری­ های بین ­المللی

  تلفن: 31401017-081

   پست الکترونیک: ico@basu.ac.ir

رسول ابراهیمی

کارشناس امور کنسولی

تلفن: 31401029-081

ایمیل: oisca@basu.ac.ir