جناب آقای دکتر عبدالمجید محمدزاده
مدیر همکاری­های علمی بین ­المللی دانشگاه

دکترای تخصصی (PhD) میکروبیولوژی، دانشگاه گلاسکو- انگلستان 1385

دکترای عمومی دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران- اهواز، 1371

مرتبه علمی: دانشیار

گروه پاتوبیولوژی- دانشکده دامپزشکی- دانشگاه بوعلی سینا

ایمیل: mohamadzadeh@basu.ac.ir